Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

By pakpinya jomwinyan

ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อลดการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน  “หมอชนะ”  เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

By pakpinya jomwinyan

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1. หลักสูตร “เทคนิคกระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่1 – รุ่นที่4 2. หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง” รุ่นที่1 – รุ่นที่2 3. หลักสูตร “การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ…

By pakpinya jomwinyan

เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2563

เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2563 ประชาสัมพันธ์บุคคลที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2563  ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กำหนด  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถกรอกข้อมูลการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น  ได้ที่  www.nualumni.nu.ac.th  (ส่งประวัติและผลงานทางออนไลน์เท่านั้น)  ภายในวันศุกร์ที่  12  มิถุนายน  2563

By pakpinya jomwinyan

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.thailandlearning.org

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.thailandlearning.org ประชาสัมพันธ์เว์บไซต์ http://www.thailandlearning.org เว็บไซต์นี้รวบรวมเนื้อหามาจากแหล่งการศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การเรียนรู้ เป็นเนื้อหาจากหลากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้แบ่งตามระดับชั้น ที่ครูและนักเรียนสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสม ส่วนที่ 2 ทัศนศึกษา รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับนิทรรศการในรูปแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงที่สามารถเข้าถึงได้แบบออนไลน์ และส่วนที่ 3…

By pakpinya jomwinyan

ประชาสัมพันธ์ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA)

ประชาสัมพันธ์ทุน  Fulbright  Foreign  Language  Teaching  Assistant  Program  (FLTA)  ประจำปีการศึกษา  2564  โดยผู้สนใจจะต้องมีคุณสมบัติตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมยื่นใบสมัครออนไลน์ตาม  http://www.fulbrightthai.org การรับสมัครจะสิ้นสุดภายในวันที่  15  มิถุนายน  2563  เวลา  12.00 น.

By pakpinya jomwinyan

ประชาสัมพันธ์การสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)

ประชาสัมพันธ์การสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ประชาสัมพันธ์การสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  เพื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึง  Link  แบบสอบถามทาง  http://bit.ly/ThaiFightCovid19 และ QR Cod  เพื่อให้เครือข่ายต่างๆ  และประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง  ตอบแบบสอบถามออนไลน์  ตลอดเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน…

By pakpinya jomwinyan

ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 1. เรื่อง โควิด-19 ระบาดระวังร้านทองฉวยโอกาสกดราคาเอาเปรียบผู้บริโภค2. เรื่อง ประกันภัยโควิด-19 เลือกอย่างไรให้คุ้มค่า รายละเอียดตาม QR Code นี้