Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

By pakpinya jomwinyan

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1. หลักสูตร “เทคนิคการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการใช้จ่ายเงินทดรองราชการการเบิกจ่ายเงินจากคลังการรับการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำเงินส่งคลัง และระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบัญชีกลางสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4 2. หลักสูตร “การบันทึกขัอมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วิธีเฉพาะเจาะจง e-market และ e-bidding…

By pakpinya jomwinyan

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก(LESS) ด้วยได้รับแจ้งจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรืองกระจก (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสามารถส่งใบสมัครโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ http://ghgreduction.tgo.or.th/less.html รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ ไฟล์รายละเอียด

By pakpinya jomwinyan

ประชาสัมพันธ์การขอรับอาสาสมัครอเมริกัน รุ่น 133 ในโครงการเพื่อครูเพื่อการพัฒนาหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์การขอรับอาสาสมัครอเมริกัน รุ่น 133 ในโครงการเพื่อครูเพื่อการพัฒนาหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย ด้วยหน่วยสันติภาพหรัฐอเมริการ ประเทศไทยฯ ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ใบสมัครและคู่มือเพื่อขอรับอาสาสมัครในโครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนาให้กับครูวิชาภาษาอังกฤษและผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีความสนใจที่จะพัฒนาการศึกษาภาษาอังกฤษในโรงเรียน ไฟล์รายละเอียดโครงการ

By pakpinya jomwinyan

ศึกษาธิการจังหวัดลำปางประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ศึกษาธิการจังหวัดลำปางประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ไฟล์ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

By pakpinya jomwinyan

รายงานผลการพิจารณาจากคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี2563

รายงานผลการพิจารณาจากคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี2563

By pakpinya jomwinyan

ประชาสัมพ์สื่อชุดอุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถม และระดับ

ประชาสัมพ์สื่อชุดอุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถม และระดับประถมศึกษาปีการศึกษา 2564 ด้วยองค์การค้าของ สกสค. ขอนำเสนอสื่อชุดอุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ประจำปี 2564 ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโครงการผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา – ภาคบังคับ ไฟล์รายละเอียด

By pakpinya jomwinyan

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสำหรับครูอนุบาลและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ได้จัดการอบรมรูปแบบออนไลน์ ที่ได้รับการรับรองตามนโยบายภาครัฐในการจัดอบรมช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID – 19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งเป็นการเตรียมการสำหรับการรองรับการอบรมรูปแบบนี้ในอนาคตต่อไป และได้เรียนเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งรับวุฒิบัตร ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ซึ่งสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งระบบ IOS และ Android ไฟล์ตารางการอบรม Online

By pakpinya jomwinyan

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องห้องสมุดปัจจุบัน และบรรณารักษ์ในอนาคต

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องห้องสมุดปัจจุบัน และบรรณารักษ์ในอนาคต(Library Today and Librarian Tomorrow)และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2563 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร…