Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

By aisara.de@lpg3.go.th

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564

คำชี้แจงรายละเอียด การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564

By pakpinya jomwinyan

การรับสมัครเลืกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและโอนพนักงานส่วน

การรับสมัครเลืกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นฯ ไฟล์รายละเอียด

By pakpinya jomwinyan

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักนิติการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ https://personnel.obec.go.th/home/ โดยผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น9 กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่…

By pakpinya jomwinyan

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1. หลักสูตร “เทคนิคการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการใช้จ่ายเงินทดรองราชการการเบิกจ่ายเงินจากคลังการรับการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำเงินส่งคลัง และระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบัญชีกลางสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4 2. หลักสูตร “การบันทึกขัอมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วิธีเฉพาะเจาะจง e-market และ e-bidding…

By pakpinya jomwinyan

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก(LESS) ด้วยได้รับแจ้งจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรืองกระจก (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสามารถส่งใบสมัครโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ http://ghgreduction.tgo.or.th/less.html รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ ไฟล์รายละเอียด

By pakpinya jomwinyan

ประชาสัมพันธ์การขอรับอาสาสมัครอเมริกัน รุ่น 133 ในโครงการเพื่อครูเพื่อการพัฒนาหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์การขอรับอาสาสมัครอเมริกัน รุ่น 133 ในโครงการเพื่อครูเพื่อการพัฒนาหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย ด้วยหน่วยสันติภาพหรัฐอเมริการ ประเทศไทยฯ ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ใบสมัครและคู่มือเพื่อขอรับอาสาสมัครในโครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนาให้กับครูวิชาภาษาอังกฤษและผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีความสนใจที่จะพัฒนาการศึกษาภาษาอังกฤษในโรงเรียน ไฟล์รายละเอียดโครงการ

By pakpinya jomwinyan

ศึกษาธิการจังหวัดลำปางประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ศึกษาธิการจังหวัดลำปางประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ไฟล์ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง