Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

By pakpinya jomwinyan

แนวปฏิบัติเลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม 2563

1แนวปฏิบัติเลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม 63 1ปฎิทินเลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม 2563 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการฯ ปี2561 กฏ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552 การเลื่อน พนง.ราชการ การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ คู่มือการดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ…

By pakpinya jomwinyan

เปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน หลังจากปิดเนื่องจากการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับที่ 2

เปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน หลังจากปิดเนื่องจากการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับที่ 2

By pakpinya jomwinyan

เสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่า เกียรติยศประจำปี พ.ศ.2563

เสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่า เกียรติยศประจำปี พ.ศ.2563 ประชาสัมพันธ์ในการเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศประจำปี  พ.ศ.2563  เป็นการเชิดชูเกียรติแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่ปฏิบัติงาน  ปฏิบัติหน้าที่  ปฏิบัติตน  จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  โดยส่งประวัติและผลงานไปยังสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยของแก่น  ตู้  ปณ. 1  ปณ.  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  40002 …

By pakpinya jomwinyan

ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และเสวนาวิชาการ “เรื่องสิทธิประโยชน์อันพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการ และผู้รับบำเหน็จรายเดือน”

ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และเสวนาวิชาการ “เรื่องสิทธิประโยชน์อันพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการ และผู้รับบำเหน็จรายเดือน”

By pakpinya jomwinyan

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม “การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสู่กระบวนการ PLC และการทำผลงานเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ กำหนด”

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม “การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสู่กระบวนการ PLC และการทำผลงานเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ กำหนด”

By pakpinya jomwinyan

ประกาศประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ สพป.ลำปาง เขต 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ สพป.ลำปาง เขต 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By pakpinya jomwinyan

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม  ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  ประจำปี  2563  ไปยังบุคลากร  สถานศึกษา  หน่วยงานในสังกัด  เพื่อเสนอชื่อ  โดยส่งไปที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  อาคารรัฐประศาสนภักดี  ชั้น  6-7  ถนนแจ้งวัฒนะ …

By pakpinya jomwinyan

แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง

แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำป ด้วยได้รับแจ้งจาก  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง  แจ้งย้ายที่ทำการสำนักงานฯ  ไปยังที่ทำการแห่งใหม่  ณ อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง  บริเวณศาลากลาง (หลังเก่าด้านหลังสำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง)  ถนนบุญวาทย์  ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  52000

By pakpinya jomwinyan

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษาคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์พัฒนาทักษาคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)