January 2023

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3 Read More »

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสพป.ลำปาง เขต ๓

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสพป.ลำปาง เขต ๓

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสพป.ลำปาง เขต ๓ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครเข้ารับกา ารคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชก ารพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒ สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้สมัครเข้ารับกา ารคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชก ารพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒ สังกัด สพป.ลำปาง เขต 3 Read More »

ปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 (ใหม่)

ปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 (ใหม่)

ปฏิทินการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 (ใหม่) Read More »

การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัฒน์และคุณธรรม (นบส. ๑)”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงผู้นำที่มีวิสัยทัฒน์และคุณธรรม (นบส. ๑)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัฒน์และคุณธรรม (นบส. ๑)”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ Read More »

Scroll to Top