December 2021

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักเรียน ป.โท-เอก ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักเรียน ป.โท-เอก ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักเรียน ป.โท-เอก ปีการศึกษา 2565 Read More »

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่9 และนานาชาติ ครั้งที่ 5

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่9และนานาชาติ ครั้งที่ 5

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่9 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 Read More »

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สพป.ลำปาง เขต 3

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สพป.ลำปาง เขต 3 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้านเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้านเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สพป.ลำปาง เขต 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สพป.ลำปาง เขต 3 Read More »

ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3 ประจำปี 2564

การดำเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร การดำเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ

ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3 ประจำปี 2564 Read More »

วาระการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3 ครั้งที่ 5/2564

วาระการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3 ครั้งที่ 5/2564

วาระการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3 ครั้งที่ 5/2564 Read More »

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3 ครั้งที่ 4/2564

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา Read More »

Scroll to Top