April 2023

ประกาศ การประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “ละอ่อนลำปาง หัวใจประชาธิปไตย ชวนกันไปเลือกตั้ง”

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง การประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “ละอ่อนลำปาง หัวใจประชาธิปตย ชวนกันไปเลือกตั้ง”

ประกาศ การประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “ละอ่อนลำปาง หัวใจประชาธิปไตย ชวนกันไปเลือกตั้ง” Read More »

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้าย ข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคล้ากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) Read More »

ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยอนุมัติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) Read More »

Scroll to Top