October 2023

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวภายในสำนักงานเขดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษา ทดแทนในตำแหน่งว่าง ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด 🆕

ประกาศ การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวภายในสำนักงานเขดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษา ทดแทนในตำแหน่งว่าง ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด

ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวภายในสำนักงานเขดพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในเขตพื้นที่การศึกษา ทดแทนในตำแหน่งว่าง ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด 🆕 Read More »

ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓

ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 Read More »

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ การรับสมัครคัดเลือกเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ การรับสมัครคัดเลือกเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ การรับสมัครคัดเลือกเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) Read More »

Scroll to Top