Month: June 2021

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและราชการอื่น ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับโอนพนักกงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3