Previous
Next

ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์

สายตรงผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3

กระดานถาม-ตอบ

Q&A

ข้อเสนอแนะ

รับฟังความคิดเห็น

แบบสอบถามความพึงพอใจ

การให้บริการเว็ปไซต์ สพปลำปาง เขต 3

นายไพโรจน์  วิเศษ
นายไพโรจน์ วิเศษ
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
Phone 0831526529
E-mail pairoj.wiset@gmail.com
Facebook ไพโรจน์ วิเศษ
นายชยพล  ศรีประดิษฐ์
นายชยพล ศรีประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
Phone : 0903199315
E-mail :
Facebook :
นายพิเชษฐ์  วงค์สวัสดิ์
นายพิเชษฐ์ วงค์สวัสดิ์
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
Phone : 0810304839
E-mail :
Facebook :
นายอภินันทิชัย  แกระหัน
นายอภินันทิชัย แกระหัน
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
Phone : 0853005344
E-mail :
Facebook :

Intergrity & Transparency Assessment : ITA

       โครงสร้างองค์กร
       ข้อมูลทีมบริหาร
       อำนาจหน้าที่
               • อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
        แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
                • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
                       ○ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563_2565
                • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
                • จุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่
          ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
                • ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่
                       ○ 359 สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3  หมู่1 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120   
                       ○ โทรศัพท์ 054 271 214 
                       ○ โทรสาร 054 271 272
           กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
           ข่าวประชาสัมพันธ์
                  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
            การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
            Q&A (ถาม-ตอบ)
            Social Network
                  • เว็บไซต์ : www.lpg3.go.th
                  • Facebook : สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

แผนการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติการประจำปี 2564
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
        • ปีงบประมาณ 2560
        • ปีงบประมาณ 2561
        • ปีงบประมาณ 2562
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
         • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล
         • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
         • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
         • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
         • คู่มือและมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มอำนวยการ
         • คู่มือและมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน
         • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน
         • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มงานกฎหมายและคดี
         • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
         • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ ภาพรวมสำนักงานเขต
         • สถิติการเบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ
         • สถิติการใช้ห้องประชุม ทั้งภายในสำนักงานและบุคคลภายนอกสำนักงาน
         • สถิติผู้มารับบริการ การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
         • สถิติการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ และการออกหนังสือรับรองบุคคล
         • สถิติการสั่งซื้อการควบคุมและการจัดเก็บรักษาระเบียนแสดงผลการเรียน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
        • ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ สพป.ลป.3 ปีงบประมาณ 2562
E-Service
        • ระบบ Amss (สารบัญอิเล็กทรอนิกส์)
        • ระบบ Acc-online (สลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
        แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
        รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 -มีนาคม 2563)
        รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
        แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
              • เอกสารประกอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ลำปาง เขต 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
              • เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ลำปาง เขต 3
        สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
        รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
               • สรุปรายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      – นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      – การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      – หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      – รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
      ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
       ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
      • รายงานการมีส่วนร่วมในการดำเนินการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563
      • รายงานการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563
      • รายงานการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2565 และ แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563
      • รายงานการมีส่วนร่วมกิจกรรมด้านงานลูกเสือ

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
      เจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด  (English) (Thai) 
      การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
      การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
      การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
      แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
      รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 -31 มีนาคม 2563)
      รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 / ประจำปีงบประมาณ 2562

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
      มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
             • รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
             • แนวทางการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
       การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ระบบงานสพฐ.

เว็บไซต์สพป.ในสังกัด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

E-book Online