<<< ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 >>>

รายงานสถานการณ์ โควิด-19

ข้อมูลเป็นการร่วมมือกันระหว่าง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ทีมงาน TH-STAT.com และกลุ่ม TCDG

ผู้บริหาร สพป.ลำปาง เขต 3

นายไพโรจน์ วิเศษ

ผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3

นายชยพล ศรีประดิษฐ์

รองผู้อำนวยการสพป.ลำปาง เขต 3

นายพิเชษฐ์ วงค์สวัสดิ์

รองผู้อำนวยการสพป.ลำปาง เขต 3

นายอภินันทิชัย แกระหัน

รองผู้อำนวยการสพป.ลำปาง เขต 3

จดหมายข่าว

ข่าวกิจกรรมสพป.ลำปาง เขต 3

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

ข่าวประกาศ

ประกาศจัดชื้อจัดจ้าง

ข่าวสำนักงานสีเขียว

Facebook News Feed

VTR แนะนำสพป.ลำปาง เขต 3

สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

Intergrity & Transparency Assessment : ITA

logoส่งเสริมคุณธรรม

การป้องกันการทุจริต

แบบทดสอบออนไลน์

ระบบงาน สพฐ.

หน่วยงานทางการศึกษา

E-SERVICE

💻 Digital Learning Platform

ข่าวการศึกษา

📊 ข้อมูลสารสนเทศ

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 มีโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำนวนทั้งสิ้น 94 โรงเรียน ประกอบด้วย 3 อำเภอ 20 ตำบล 
0
อำเภอแจ้ห่ม/โรงเรียน
0
อำเภอวังเหนือ/โรงเรียน
0
อำเภอเมืองปาน/โรงเรียน
0
โรงเรียนทั้งหมด/โรงเรียน
0
โรงเรียนที่เปิดสอนจริง/โรงเรียน
0
นักรียนทั้งหมด/โรงเรียน
0
นักเรียนระดับปฐมวัย/คน
0
นักเรียนระดับประถมศึกษา/คน
0
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/คน
0
นักเรียนชาย/คน
0
นักเรียนหญิง/คน
0
ผู้บริหารสถานศึกษา/คน
0
ครูและบุคลากรทางการศึกษา/คน
0
โรงเรียนขนาดเล็ก
0
โรงเรียนขนาดกลาง
0
โรงเรียนขนาดใหญ่
0
โรงเรียนขยายโอกาส

🏫 ผังสถานศึกษา

📚 ห้องสมุดออนไลน์

📝แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา