สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

Lampang Primary Educational Service Area Office 3

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงา่นเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)
ประจำปีงบประมาณ 2563

ช่องทางการการตอบ
แบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

สพป.ลำปาง เขต 3

ศูนย์ปฏิบัติการ ITA Online
สำนักพัฒนานวัฒกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จดหมายข่าว

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนในสังกัด

ข่าวประกาศ

ประกาศจัดชื้อจัดจ้าง

ผลงาน / รางวัลเด่น (โรงเรียน)

สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้บริหาร สพป.ลำปาง เขต 3

นายสมเกียรติ ปงจันตา

ผู้อำนวยการ สพป.ลำปาง เขต 3

นายชนินทร์ บุญมี

รองผู้อำนวยการสพป.ลำปาง เขต 3

นายพิชัย สดเอี่ยม

รองผู้อำนวยการสพป.ลำปาง เขต 3

นายสมบัติ สิริวงศ์เครือ

รองผู้อำนวยการสพป.ลำปาง เขต 3

ข้อมูล : ITA

แบบทดสอบออนไลน์

ระบบงาน สพฐ.

หน่วยงานทางการศึกษา

E-SERVICE

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลสารสนเทศ

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 มีโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ จำนวนทั้งสิ้น 94 โรงเรียน ประกอบด้วย 3 อำเภอ 20 ตำบล 
0
อำเภอแจ้ห่ม/โรงเรียน
0
อำเภอวังเหนือ/โรงเรียน
0
อำเภอเมืองปาน/โรงเรียน
0
โรงเรียนทั้งหมด/โรงเรียน
0
นักรียนทั้งหมด/โรงเรียน
0
นักเรียนชาย/คน
0
นักเรียนหญิง/คน
0
ผู้บริหารสถานศึกษา/คน
0
ครูและบุคลากรทางการศึกษา/คน

ห้องสมุดออนไลน์