Month: July 2021

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา อื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓

การประชุมสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564

การประชุมสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564

ทีมบริหารสพป.ลำปาง เขต 3 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

ทีมบริหารสพป.ลำปาง เขต 3 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดกิจกรรมแปรงฟันคุณภาพ และใช้ไหมขัดฟันในโรงเรียน

พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดกิจกรรมแปรงฟันคุณภาพ และใช้ไหมขัดฟันในโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ

การคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓