December 2023

ประกาศ ผลการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ของสพป.ลำปาง เขต 3 ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศ ผลการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ของสพป.ลำปาง เขต 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 🆕

ประกาศ ผลการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ของสพป.ลำปาง เขต 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 Read More »

ประกาศ การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสพป.ลำปาง เขต 3

ประกาศการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสพป.ลำปาง เขต 3

ประกาศ การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสพป.ลำปาง เขต 3 Read More »

Come funzionano le sostanze dopanti? Gli effetti e i rischi degli steroidi anabolizzanti

Come funzionano le sostanze dopanti? Gli effetti e i rischi degli steroidi anabolizzanti Sebbene il TTh sia efficace nel trattamento dei sintomi dell ipogonadismo, possiede potenziali effetti collaterali che richiedono un attento monitoraggio. Il TTh può portare alla ginecomastia a causa dell’aromatizzazione degli estrogeni, dell’eritrocitosi, della ridotta spermatogenesi, dell’acne, della calvizie maschile e delle alterazioni

Come funzionano le sostanze dopanti? Gli effetti e i rischi degli steroidi anabolizzanti Read More »

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเดิม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖)

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเดิม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (เพิ่มเดิม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖) Read More »

แบบฟอร์มทะเบียนคุมพัสดุและครุภัณฑ์

แบบฟอร์มทะเบียนคุมพัสดุและครุภัณฑ์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทะเบียนคุมพัสดุและครุภัณฑ์

แบบฟอร์มทะเบียนคุมพัสดุและครุภัณฑ์ Read More »

แบบฟอร์มการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี

แบบฟอร์มการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี

แบบฟอร์มการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี Read More »

เอกสารส่งเบิกจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนที่มีนักเรียนเกิน 60 คน

เอกสารส่งเบิกจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนที่มีนักเรียนเกิน 60 คน ดาวนโหลดเอกสารส่งเบิกจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนที่มีนักเรียนเกิน 60 คน

เอกสารส่งเบิกจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนที่มีนักเรียนเกิน 60 คน Read More »

เอกสารส่งเบิกจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 60 คน

เอกสารส่งเบิกจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 60 คน ดาวน์โหลดเอกสารส่งเบิกจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 60 คน

เอกสารส่งเบิกจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 60 คน Read More »

แบบแสดงความประสงค์จะรับเงินเดือน 2 รอบ ให้ยื่นแบบภายในวันที่ 1 -15 ธันวาคม 2566

แบบความประสงค์จะรับเงินเดือน 2 รอบ ให้ยื่นแบบภายในวันที่ 1 -15 ธันวาคม 2566 ดาวน์โหลด แบบความประสงค์จะรับเงินเดือน 2 รอบ ให้ยื่นแบบภายในวันที่ 1 -15 ธันวาคม 2566

แบบแสดงความประสงค์จะรับเงินเดือน 2 รอบ ให้ยื่นแบบภายในวันที่ 1 -15 ธันวาคม 2566 Read More »

Scroll to Top