November 2021

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง Read More »

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ ดาวน์โหลดรายละเอียด ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดลำปาง

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรฯจำนวน 8 หลักสูตร

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรฯจำนวน 8 หลักสูตร 1. หลักสูตร “ประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การลงโทษเป็นผู้ทิ้งงานและการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน” รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 5 2. หลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 10 3. หลักสูตร “เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ และแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.2563” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4 4. หลักสูตร “วิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างถูกต้อง หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA การแก้ปัญหาการถูกไต่สวนตามกฎหมาม ป.ป.ช. รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5 5. หลักสูตร “ส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง การเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6 6. หลักสูตร “แนววินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขั้นตอนการบริหารการคลังของสถานศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง” รุ่นที่

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลกรฯจำนวน 8 หลักสูตร Read More »

Scroll to Top