February 2024

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เรื่อง ยกเลิกรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ การรับสมัครคัดเลือกเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

เรื่อง ยกเลิกรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ การรับสมัครคัดเลือกเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และ โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เรื่อง ยกเลิกรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ การรับสมัครคัดเลือกเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) Read More »

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เรื่อง แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่อง แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เรื่อง แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ Read More »

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เรื่อง กำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดสัดส่วนอัตราเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วงสำหรับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เรื่อง กำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดสัดส่วนอัตราเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วงสำหรับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เรื่อง กำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดสัดส่วนอัตราเงินเดือนแรกบรรจุแบบช่วงสำหรับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ที่ ก.ค.ศ. กำหนด Read More »

ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ

ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการ Read More »

คู่มือการดำเนินการรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นฐาน พ.ศ.2550

คู่มือการดำเนินการรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

คู่มือการดำเนินการรวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นฐาน พ.ศ.2550 Read More »

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566)

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566)🆕

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2566) Read More »

Scroll to Top