Author: aisara.de@lpg3.go.th

By aisara.de@lpg3.go.th

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่องประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เรื่องประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

By aisara.de@lpg3.go.th

สพป.ลำปาง เขต 3 ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

By aisara.de@lpg3.go.th

แบบสำรวจความต้องการ กล่องทีวีดิจิตอล เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกล

แบบสำรวจความต้องการ กล่องทีวีดิจิตอล เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

By aisara.de@lpg3.go.th

ประกาศ…รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน

ประกาศ…รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน