admin สพป.ลำปาง เขต 3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการศัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๓๘ ค. (๒) สพป.ลำปาง เขต 3

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง รายชื่อผู้ผ่านการศัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ การย้ายชำราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ คัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งย้าย และ โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (31/8/2564)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งย้าย และ โอนข้าราชการครูและ บุคลากรทางกรศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำปาง เขต ๓

รายงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการอาชีพ (HUAFAI 5 STEPS TO OCCUPATION) พัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวฝาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

รายงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการอาชีพ (HUAFAI 5 STEPS TO OCCUPATION) พัฒนาคุณภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวฝาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

กิจกรรม โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผสิตภัณฑ์ กิจกรรมการทำน้ำยาล้างจาน และน้ำยาล้างห้องน้ำจากพืชสมุนไพร

การจัดกิจกรรม โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งผสิตภัณฑ์ กิจกรรมการทำน้ำยาล้างจาน และน้ำยาล้างห้องน้ำจากพืชสมุนไพร ณ โรงเรียนบ้านสบลี

สถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ณ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม

สาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม ออกสุ่มประเมินโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid – 19) ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และข้อกำหนดกระทรวง                           คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้สาธารณสุขอำเภอแจ้ห่มออกสุ่มประเมินโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และข้อกำหนดกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) โดยทางสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม ได้ดำเนินการ ดังนี้ เวลา 07.30-08.30 น. สุ่มตรวจคนขับรถ รับ-ส่งนักเรียน 10 คน ครู บุคลากร นักเรียน 15 …

สถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ณ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม Read More »

โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนบ้านกล้วย

โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายบรรฟ์ ใจแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปางได้มอบหมายให้ นางบุญจันทร์ เครือคำหล่อ ผอ.กลุ่มลูกเสือฯ พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยว ดำเนินการออกตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 ในส่วนของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านกล้วย อำเภอเมืองปาน ของสถานศึกษา ในจังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนบ้านกล้วย อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

วันสถาปนาโรงเรียนบ้านดอนแก้ว ครบรอบ 80 ปี

นายแทน จันตะมะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแก้ว พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้จัดงานวันสถาปนาโรงเรียนบ้านดอนแก้ว ครบรอบ 80 ปี ได้ทำพิธีสืบชะตา ถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแค่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา อื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓