October 2022

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนชำารายการครูแระบุคลากรทางการ ศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา

Scroll to Top