โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายบรรฟ์ ใจแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปางได้มอบหมายให้ นางบุญจันทร์ เครือคำหล่อ ผอ.กลุ่มลูกเสือฯ พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยว ดำเนินการออกตรวจติดตามการ
ดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 ในส่วนของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านกล้วย อำเภอเมืองปาน ของสถานศึกษา ในจังหวัดลำปาง ณ โรงเรียนบ้านกล้วย อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

Scroll to Top