เอกสารประกวดราซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2565 การซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ตามประกาศ สพป.ลำปาง เขต 3 ลงวันที่ 11 เมษายน 2565

Scroll to Top