อำนาจหน้าที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3