วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ดาวน์โหลดเอกสาร

บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือการปฏิบัติงาน
ตามมาตรการตรวจสอบภายใน

กรอบคุณธรรม
ของหน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือการปฏิบัติงาน
การเงินของสถานศึกษา

Scroll to Top