สาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม ออกสุ่มประเมินโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid - 19) ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และข้อกำหนดกระทรวง

                          คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้สาธารณสุขอำเภอแจ้ห่มออกสุ่มประเมินโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และข้อกำหนดกระทรวง
สาธารณสุขและมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) โดยทางสาธารณสุขอำเภอแจ้ห่ม ได้ดำเนินการ ดังนี้ เวลา 07.30-08.30 น. สุ่มตรวจคนขับรถ รับ-ส่งนักเรียน 10 คน ครู บุคลากร นักเรียน 15 คน รวมทั้งสิ้น 25 คน โดยผลการสุ่มตรวจเป็นลบทั้งหมด เวลา 09.00-11.00 น. ประเมินสภาพจริง ตามมาตรการ 6 มิติ 44 ข้อสรุปให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

Scroll to Top