รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น
เพื่อบรรจุและ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓

Scroll to Top