รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
ให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓

Scroll to Top