ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการย้ายช้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ์ครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต ๓

Scroll to Top