รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนชำารายการครูแระบุคลากรทางการ ศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา

Scroll to Top