ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓
ครั้งที่ 4/2564 วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา