ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนภายใต้โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้

ระบบรายงานการรับนักเรียน

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบสารสนเทศการศึกษาพิเศษ
และการศึกษาสงเคราะห์

งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติด
ในสถานศึกษา

NISPA การรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

การแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนสู่สากล
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

ระบบนายทะเบียนภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ระบบบริหารงานบุคคล (HRMS)

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (School MIS)

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานทะเบียน-วัดผล (SGS)

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

B-OBEC ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบควบคุมข้อมูลอุปกรณ์อ่านบัตร

ระบบ Stock Smartcard Reader กรมการปกครอง

ระบบติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณ (สนผ.)

สำนักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Scroll to Top