มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา

- ภาพรวมการดำเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 2564

ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้

ประเด็นการพิจารณา   : ผลงานหรือผลการดำเนินงาน ของกลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่บรรลุเป้าหมายประสบความสำเร็จ ตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้เป็นผล                                              งานที่เกิดจากการดำเนินงานภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและสถาน ศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้ง                                                    ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จนเกิดประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับและสามารถยึดเป็นแบบอย่างได้    คลิ๊กดูVDO

ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

ประเด็นการพิจารณา  : สถานศึกษาในสังกัดสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยหน่วยงาน

                                  ต้นสังกัดและมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ตามเกณฑ์ที่กำหนด คลิ๊กดูVDO

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร

ประเด็นการพิจารณา   2. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) คลิ๊กดูVDO

ประเด็นการพิจารณา   5. ผลการประเมินความ สามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนตามหลักสูตร แกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คลิ๊กดูVDO

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

ประเด็นการพิจารณา    2. อัตราการออกกลางคันลดลง   คลิ๊กดูVDO

ประเด็นการพิจารณา    4. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ  คลิ๊กดูVDO

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

ประเด็นการพิจารณา    ผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                                        และสถานศึกษาเป็นผลงาน ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติขึ้นไป โดยต้องเป็นรางวัลชนะเลิศที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.

                                        กำหนดหรือรางวัลเทียบเคียงและเป็นรางวัลในปีการศึกษาปัจจุบัน  คลิ๊กดูVDO

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ

ประเด็นการพิจารณา    ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้งการ ให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกระบวน การบริหารงานของ

                                        กลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้แบบ สอบถาม เพื่อประเมินความ คิดเห็นที่มีต่อการให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วย คลิ๊กดูVDO

Scroll to Top