มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

บทวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ