พิธีเปิดป้ายอาคารหลังใหม่"อาคารทิพยรัศมิ์"โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ