ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยอนุมัติที่ประชุม อ.ก.ค.ศ.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

Scroll to Top