ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ครู อาจารย์ บุคลากรในสังกัด ติตตามรับชมการประชุมทางวิชาการ การวิจัย ทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 ผ่านการถ่ายทอดสด ในระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2564 และร่วมทำแบบประเมินเพื่อรับเกียรติบัตร โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://sym16.onec.go.th
Scroll to Top