ประกาศ เรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567
และประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๗

Scroll to Top