ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
ประกาศตำแหน่งว่างเพื่อรับโอนพนักกงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

Scroll to Top