ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

วิสัยทัศน์
“ผู้เรียนมีคุณภาพ สู่สังคมในศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืน”
พันธกิจ
 1. เสริมสร้างโอกาส ความเสมอภาค ความปลอดภัย และลดความเหลื่อมล้ำ โดยให้ผู้เรียนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามแนวทางพหุปัญญา ให้มีคุณภาพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
 3. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น้อมนำศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติพัฒนาอย่างยั่งยืน
 4. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ และส่งเสริมการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการศึกษา
 5. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์โดยใช้พื้นที่เป็นฐานและให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
 1. ประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกกลุ่ม ได้รับโอกาส ความเสมอภาค ความปลอดภัย ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
 2. ผู้เรียนมีคุณภาพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
 3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ นำนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการศึกษาพัฒนาอย่างยั่งยืน
 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา บริหารจัดการศึกษาแบบมี ส่วนร่วมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
 5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะ บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลและเป็นกลไกการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดเน้น
 1. ด้านผู้เรียน

1.1 ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันพร้อมที่จะรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบใหม่  รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไป และได้รับการศึกษาในสถานศึกษาที่มีความปลอดภัย

1.2 เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 – 6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา  และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา

1.3 เด็กเล็กระดับก่อนวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม          และสติปัญญาให้สมกับวัยและเรียนรู้อย่างมีความสุข

1.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนทั้งกลุ่มเด็กปกติ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส  ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและ มีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning)

1.5 ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดำรงชีวิตตามศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1.6 ผู้เรียนมีทักษะที่สำคัญและจำเป็นสอดคล้องกับทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

 1. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีทักษะด้านวิชาการ การจัดการเรียนรู้ การใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล การเป็นครูมืออาชีพ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการดำรงชีวิตตามศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 1. ด้านการบริหารจัดการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และบริการทางการศึกษา

ตัวชี้วัด

Q1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ  (Quality office)

1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมสวยงาม ปลอดภัย น่าอยู่ น่าทำงาน บริการประทับใจ

2.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ในการดำเนินงาน และการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

3.มีผลการประเมินของส่วนราชการในภารกิจที่เกี่ยวข้องเป็นที่ยอมรับและอยู่ในระดับสูง

4.ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ในระดับสูง

Q2 โรงเรียนคุณภาพ (Quality Schools)

1.โรงเรียนมีบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมสวยงาม ปลอดภัย น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน

2.โรงเรียนนำสื่อ นวัตกรรม ข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการจัดการศึกษา

3.ผลการประเมินคุณภาพภายนอกและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน จากการทดสอบระดับชาติมีพัฒนาการสูงขึ้น

4.ผู้รับบริการโดยผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา

Q3 ครูคุณภาพ  (Quality Teachers)

1.ครูมีทักษะด้านวิชาการ การจัดการเรียนรู้ ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้

2.ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

3.ครูมีการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

4.มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างได้ (Good Practice & Best Practice)

Q4 นักเรียนคุณภาพ (Quality Students)

1.ประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกกลุ่ม มีความปลอดภัยและได้รับโอกาส ในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

2.ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และใช้ภาษาอังกฤษได้เหมาะสมกับระดับการศึกษา

3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในระดับชั้นเรียนและการทดสอบระดับชาติ  มีพัฒนาการเพิ่มสูงขึ้น

4.ผู้เรียนมีทักษะด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และทักษะอื่น

🌟 รูปแบบการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

Scroll to Top