ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

วิสัยทัศน์

“ผู้เรียนมีคุณภาพ สู่สังคมในศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืน”

พันธกิจ
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทำงการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
 7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0
เป้าหมาย
 1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษาศีลธรรม
 2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอื่นๆ ได้รับการพัฒนำอย่างเต็มตามศักยภาพ
 3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะมีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
 5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
 6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 7.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุมในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

🌟 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565

              สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 โดยสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาโดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ที่มีความสำคัญเร่งด่วน สามารถดำเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 – 2565 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ (๑) การสร้างโอกาสและความเสมอภาค ทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย (๒) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถะ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ และ (๓) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน รมทั้งนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกิดผลสัมฤทธิ์ จึงกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565

               ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2563 – 2580) และแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษากำหนดให้มีการพัฒาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลมีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภา มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้

1. ด้านความปลอดภัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                               พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ

2. ด้านโอกาส                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัยอารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย                                                                                                         2.2 ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ                              2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                                                                                                                                                                             

3. ด้านคุณภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง                                                                                                                                                                           3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ                                                                                                                                                                                                                                                                   3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ                                                                                                                                                     3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู

4. ด้านประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกสไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน                                        4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                 4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ น้อยกว่า ๒๐ คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ๔.๔ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ                                                                                                                          ๔.๕ สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่มความคล่องตัวในการบริทารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                              ๔.๖ เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน

🌟 แนวทางการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

แนวคิดและวิธีดำเนินงานสู่ความสำเร็จ

                    สร้างการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ วางแผน กำหนดเป้าหมายทิศทางการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาของเขตพื้นที่ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ จุดเน้น นโยบายด้านการศึกษาทุกระดับ โดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น.) กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา อนุกรรมการ    ก.ต.ป.น.ด้านการพัฒนาคุณภาพวิชาการ อนุกรรมการด้านการบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มเครือข่าย และสถานศึกษาในสังกัด เพื่อประสานเชื่อมโยงการทำงานสร้างความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ในการขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านความปลอดภัย ด้านคุณภาพ ด้านโอกาสและด้านประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม และใช้พื้นที่เป็นฐาน การน้อมนำศาสตร์พระราชามากำหนดเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  “รู้ รัก สามัคคี มีธรรมาภิบาล สืบสาน รักษา และต่อยอด ” ใช้กระบวนการบริหารด้วยวงจรการบริหารงานคุณภาพ และนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพในรูปแบบ LPG 3 (1+2)  MODEL มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ มุ่งหวังให้โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพที่เกิดกับผู้เรียน บุคลากรและการบริหารที่มีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจและยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง

🌟 รูปแบบนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
LPG 3 (1+2) : Lampang Primary Educational Service Area Office 3 (1+2)

L :  Learning Organization  องค์กรแห่งการเรียนรู้                                                                                                                                                                                                                                                     –  รู้ คือ รู้ปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหานั้น (เรียนรู้/รับรู้)  บุคลากรขององค์กรเรียนรู้และใช้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาภารกิจขององค์กร สร้างวัฒนธรรมและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้    P : Participation  การมีส่วนร่วม                                                                                                                                                                                                                                                                                           – การมีส่วนร่วม คือ การรับฟังความคิดเห็น ระดมสติปัญญาและประสบการณ์ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่สามารถลงมือทำคนเดียวได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร                                                                                                                                                                                                                                                              G :  Good governance  หลักธรรมาภิบาล                                                                                                                                                                                                                                                – สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล                                                                                                                                                 1 หมายถึง  คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (องค์คณะบุคคลตามกฎหมาย)                                                                                                                                 2 หมายถึง  อนุกรรมการจำนวน ๒ คณะ ซึ่งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   2.1 อนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพวิชาการ ( อ.ก.ต.ป.น.ด้านพัฒนาคุณภาพวิชาการ) รองรับภารกิจตามนโยบาย สพฐ. ด้านคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาและศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้/การศึกษาปฐมวัย/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วยเหลือส่งเสริมงานวิชาการสถานศึกษาในสังกัด                                                       2.2 อนุกรรมการด้านบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( อ.ก.ต.ป.น.ด้านการบูรณาการฯ) รองรับภารกิจตามนโยบาย สพฐ. ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาส และด้านประสิทธิภาพ เพื่อเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา ช่วยเหลือสนับสนุนขับเคลื่อนด้านนโยบายแก่สถานศึกษาในสังกัด

Scroll to Top