คู่มือการดำเนินการรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

Scroll to Top