กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต