การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3

แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานการดำเนินการการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา