การจัดประชุมอบรมโครงการพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา