กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

วิสัยทัศน์

ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ มีทักษะชีวิตที่ดี

              ดาวน์โหลดเอกสาร

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษา