Previous
Next

นส.สุวาริณี โยยานะ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

นายนพดล ด้วงธิวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นายอิสระ ดีมาก

เจ้าหน้าที่ ICT

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีและการสื่อสาร

Video Tape Recorder แนะนำสพป.ลำปาง เขต 3

โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ

คู่มือการรายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาด covid - 19

โดย กระทรวงศึกษาธิการ

สื่อการเรียนออนไลน์