วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ดาวน์โหลดเอกสาร

บุคลากรกลุ่มนิเทศฯ

นายคฑาวุธ  แข็งแรง

นายคฑาวุธ แข็งแรง

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นางสาวปรียาดา  ติ๊บตึง

นางสาวปรียาดา ติ๊บตึง

ศึกษานิเทศก์
อีเมล [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ 0845459262

นางสาวบูรณี ภักดีณรงค์

นางสาวบูรณี ภักดีณรงค์

ศึกษานิเทศก์
อีเมล [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ 0845459262

นางสาวปุณณาพัขญ์  ไชยนวรัตน์

นางสาวปุณณาพัขญ์ ไชยนวรัตน์

ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
อีเมล [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ 0979480494

นางสาวพรพิลาส  แต้มคล่อง

นางสาวพรพิลาส แต้มคล่อง

ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
อีเมล [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ 0631149281

Scroll to Top