กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎ/ระเบียบ/พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ