แสดงรายการเแจ้งซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ DLTV,DLIT,INTERNET