Category: หนังสือราชการ

By pakpinya jomwinyan

แนวปฏิบัติเลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม 2563

1แนวปฏิบัติเลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม 63 1ปฎิทินเลื่อนเงินเดือน 1 ตุลาคม 2563 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการฯ ปี2561 กฏ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552 การเลื่อน พนง.ราชการ การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ คู่มือการดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ…