Category: หนังสือราชการ

By aisara.de@lpg3.go.th

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2562

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2562 1.หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2562 ข้าราชการบำนาญ 2.หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2562 ลูกจ้างประจำ 3.หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย…

By pakpinya jomwinyan

แนวปฏิบัติเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2563

ปฎิทินเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2563 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการฯ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน 2552 การเลื่อน พนง.ราชการ การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ คู่มือการดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ ตัวอย่างแบบประเมินพนักงานราชการ2555 บัญชีค่าจ้างของลูกจ้าง ตั้งแต่ 1ธันวา57 บัญชีเสนอผลการพิจารณา…