Category: หนังสือราชการ

By pakpinya jomwinyan

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 5/2563 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 5/2563 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563