Category: ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

By pakpinya jomwinyan

ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนไผ่งามวิทยาจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยและวันแห่งความสำเร็จ และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนไผ่งามวิทยาจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยและวันแห่งความสำเร็จ และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562             นายเสวก จัดสวย ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรวมโรงเรียนไผ่งามวิทยา ได้มอบประกาศนียบัตร กิจกรรมบัณฑิตน้อยและวันแห่งความสำเร็จ และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3…