Category:

By pakpinya jomwinyan

สพป.ลำปาง เขต 3 ร่วมพิธีเจริญพระพุธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2563

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 นำโดย นายไพโรจน์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 พร้อมคณะข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเจริญพระพุธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5…

By pakpinya jomwinyan

สพป.ลำปาง เขต 3 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 นำโดย นายไพโรจน์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 พร้อมคณะข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร และพิธีวางพานพุ่นและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563…

By pakpinya jomwinyan

ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3 ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายไพโรจน์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ครั้งที่ 5/2563 เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารและนโยบายในการขับเคลื่อนก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต…

By pakpinya jomwinyan

ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3 ตรวจเยี่ยม ติดตาม สร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2563

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายไพโรจน์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้ตรวจเยี่ยม ติดตาม สร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน และโรงเรียนปลายนาวิทยา อำเภอเมืองปาน…

By pakpinya jomwinyan

โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ปี 2563

โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตำบลวังเหนือ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ปี 2563 โดยมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต : TSQP 2 บริหารโดย นายมนตรี ธิแก้ว ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ #gallery-1 {…