Category: –

By pakpinya jomwinyan

โครงการจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 มอบหมายให้นายพิชัย สดเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม…

By pakpinya jomwinyan

ประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาการหลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และศึกษาประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน”

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และศึกษาประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ รุ่นที่…

By pakpinya jomwinyan

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปางเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

By pakpinya jomwinyan

วันที่ 1 กรกฎาคม 63 ผู้อำนวยการและคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 นำโดยนายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจ และให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1…

By pakpinya jomwinyan

การประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ฯ ครั้งที่ 4/2563

การประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ ครั้งที่ 4/2563 ในวันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 08 : 30 – 12 :…

By pakpinya jomwinyan

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ก ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563(เพิ่มเติม)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ก ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563(เพิ่มเติม)

By pakpinya jomwinyan

ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อลดการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน  “หมอชนะ”  เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

By pakpinya jomwinyan

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1. หลักสูตร “เทคนิคกระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่1 – รุ่นที่4 2. หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง” รุ่นที่1 – รุ่นที่2 3. หลักสูตร “การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ…

By pakpinya jomwinyan

โรงเรียนบ้านวังใหม่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนเอกภาษาอังกฤษ

ประกาศโรงเรียนบ้านวังใหม่เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนเอกภาษาอังกฤษ