Category:

By pakpinya jomwinyan

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1. หลักสูตร “เทคนิคการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการใช้จ่ายเงินทดรองราชการการเบิกจ่ายเงินจากคลังการรับการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำเงินส่งคลัง และระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบัญชีกลางสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4 2. หลักสูตร “การบันทึกขัอมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วิธีเฉพาะเจาะจง e-market และ e-bidding…

By pakpinya jomwinyan

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก(LESS) ด้วยได้รับแจ้งจาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรืองกระจก (องค์การมหาชน) ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสามารถส่งใบสมัครโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ http://ghgreduction.tgo.or.th/less.html รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ ไฟล์รายละเอียด

By pakpinya jomwinyan

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติฯ แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน สพป.ลำปาง เขต 3

วันที่ 25 มกราคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 นำโดยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย กล่าวคำแผ่เมตตา และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง…

By pakpinya jomwinyan

การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 19 มกราคม 2564 นายไพโรจน์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เป็นประธานในการเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต…

By pakpinya jomwinyan

ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องสังเวยบวงสรวงตามพิธีพราหมณ์ เนื่องในวันรัฐพิธียุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือวันกองทัพไทย ประจำปี 2564

วันที่ 18 มกราคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 นำโดยนายไพโรจน์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องสังเวยบวงสรวงตามพิธีพราหมณ์ เนื่องในวันรัฐพิธียุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือวันกองทัพไทย ประจำปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช…

By pakpinya jomwinyan

ประชาสัมพ์สื่อชุดอุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถม และระดับ

ประชาสัมพ์สื่อชุดอุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถม และระดับประถมศึกษาปีการศึกษา 2564 ด้วยองค์การค้าของ สกสค. ขอนำเสนอสื่อชุดอุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ประจำปี 2564 ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโครงการผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา – ภาคบังคับ ไฟล์รายละเอียด