Category: –

By pakpinya jomwinyan

วันที่ 1 กรกฎาคม 63 ผู้อำนวยการและคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 นำโดยนายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ให้กำลังใจ และให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1…

By pakpinya jomwinyan

การประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ฯ ครั้งที่ 4/2563

การประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ ครั้งที่ 4/2563 ในวันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 08 : 30 – 12 :…

By pakpinya jomwinyan

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ก ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563(เพิ่มเติม)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภาค ก ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563(เพิ่มเติม)

By pakpinya jomwinyan

ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อลดการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน  “หมอชนะ”  เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

By pakpinya jomwinyan

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 1. หลักสูตร “เทคนิคกระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่1 – รุ่นที่4 2. หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง” รุ่นที่1 – รุ่นที่2 3. หลักสูตร “การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ…

By pakpinya jomwinyan

โรงเรียนบ้านวังใหม่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนเอกภาษาอังกฤษ

ประกาศโรงเรียนบ้านวังใหม่เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนเอกภาษาอังกฤษ

By pakpinya jomwinyan

อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด(ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) และรองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง) และรองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

By pakpinya jomwinyan

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.thailandlearning.org

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.thailandlearning.org ประชาสัมพันธ์เว์บไซต์ http://www.thailandlearning.org เว็บไซต์นี้รวบรวมเนื้อหามาจากแหล่งการศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การเรียนรู้ เป็นเนื้อหาจากหลากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้แบ่งตามระดับชั้น ที่ครูและนักเรียนสามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสม ส่วนที่ 2 ทัศนศึกษา รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับนิทรรศการในรูปแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงที่สามารถเข้าถึงได้แบบออนไลน์ และส่วนที่ 3…