Author: pakpinya jomwinyan

By pakpinya jomwinyan

การประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference

การประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference วันที่ 13 มกราคม 2564 นายไพโรจน์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา…

By pakpinya jomwinyan

รายงานผลการพิจารณาจากคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี2563

รายงานผลการพิจารณาจากคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี2563

By pakpinya jomwinyan

ประชาสัมพ์สื่อชุดอุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถม และระดับ

ประชาสัมพ์สื่อชุดอุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถม และระดับประถมศึกษาปีการศึกษา 2564 ด้วยองค์การค้าของ สกสค. ขอนำเสนอสื่อชุดอุปกรณ์พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ประจำปี 2564 ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโครงการผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา – ภาคบังคับ ไฟล์รายละเอียด

By pakpinya jomwinyan

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ ครั้งที่ 5/2563 ในวันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563

รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ ครั้งที่ 5/2563 ในวันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563

By pakpinya jomwinyan

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสำหรับครูอนุบาลและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ได้จัดการอบรมรูปแบบออนไลน์ ที่ได้รับการรับรองตามนโยบายภาครัฐในการจัดอบรมช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID – 19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งเป็นการเตรียมการสำหรับการรองรับการอบรมรูปแบบนี้ในอนาคตต่อไป และได้เรียนเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งรับวุฒิบัตร ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ซึ่งสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งระบบ IOS และ Android ไฟล์ตารางการอบรม Online

By pakpinya jomwinyan

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องห้องสมุดปัจจุบัน และบรรณารักษ์ในอนาคต

การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องห้องสมุดปัจจุบัน และบรรณารักษ์ในอนาคต(Library Today and Librarian Tomorrow)และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2563 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร…