admin สพป.ลำปาง เขต 3

ประชาสัมพันธ์รับสมัครการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา”

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวิดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา”

ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ครู อาจารย์ บุคลากรในสังกัด ติตตามรับชมการประชุมทางวิชาการ การวิจัย ทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 ผ่านการถ่ายทอดสด ในระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2564 และร่วมทำแบบประเมินเพื่อรับเกียรติบัตร โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://sym16.onec.go.th

ประกาศจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำปาง เป็นหน่วยงานประจำจังหวัดลำปาง สภาองค์กรของผู้บริโภค

ประกาศจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำปาง เป็นหน่วยงานประจำจังหวัดลำปาง สภาองค์กรของผู้บริโภค

ผลงานวิชาการ รายงานโครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่ง ปีการศึกษา 2563

ผลงานวิชาการ รายงานโครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่ง ปีการศึกษา 2563