Previous slide
Next slide

ช่องทางการให้บริการ

รับเรื่องร้องทุกข์

สายตรงผู้อำนวยการ
สพป.ลำปาง เขต 3

ข้อเสนอแนะ

รับฟังความคิดเห็น

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ในการบริหารและการจัดการศึกษา สพปลำปาง เขต 3

คณะผู้บริหาร สพป.ลำปาง เขต 3

นายสกล ไชยธงรัตน์

ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3

เบอร์โทรศัพท์ : 093 327 9781
อีเมล : [email protected]

นายกานต์เลิศ ก้อนหิน

รองผอ.สพป.ลำปาง เขต 3

เบอร์โทรศัพท์ : 090 818 3363
อีเมล : [email protected]

นายธนัญกรณ์ โพธิวัฒน์

รองผอ.สพป.ลำปาง เขต 3

เบอร์โทรศัพท์ : 0883511669
อีเมล : [email protected]

นางสาวสุริณี วัฒนศรีทานัง

รองผอ.สพป.ลำปาง เขต 3

เบอร์โทรศัพท์ : 0929198823
อีเมล : [email protected]

ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว
สพป.ลำปาง เขต 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว
โรงเรียนในสังกัด

ข้อมูลสารสนเทศการอ่านการเขียนภาษาไทย

นวัตกรรมแบบฝึกทักษะ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น เน้นภาษา

รายงานสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5

เปิดดู/เพิ่มเติมค่าฝุ่นในจังหวัดลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Social Network

VDO สพป.ลำปาง เขต 3

แหล่งข้อมูลต่างๆ

ศูนย์ความปลอดภัย สพป.ลำปาง เขต 3

Intergrity & Transparency Assessment : ITA

โครงสร้าง
     o โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
     o ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
      o อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อ
      o ข้อมูลติดต่อ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

     o ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
      o Q&A (ถาม-ตอบ)           

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
      o คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

รายงานการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
      o รายงานการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
      o ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ความก้าวหน้าการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
      o ความก้าวหน้าการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
     o รายงานสรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      o แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
      o รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
      o ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
     o การขับเคลื่อนจริยธรรม

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
       o แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ
       o ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
       o ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
      o ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 
      o การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
     o รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
     o รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา  

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
   o การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
รายงานผลการดำเนินงานการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   o รายงานผลการดำเนินงานการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
     o แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
     o รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     o มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
      o รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

คลังสื่อการสอน
สพป.ลำปาง เขต 3
บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทย
กับสถาบันพระมหากษัตริย์
คู่มือส่งเสริมทักษะการอ่านรู้เรื่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
จังหวัดลำปาง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

Digital Learning Platform

ระบบงานสพฐ.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

บุคลากร สพป.ลำปาง เขต 3
คน
0
ระดับประถมศึกษา
คน
0
อำเภอเมืองปาน
โรงเรียน
0
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คน
0
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คน
0
อำเภอวังเหนือ
โรงเรียน
0
นักเรียนทั้งหมดปีการศึกษา 2566
คน
0
โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียน
0
ระดับก่อนประถมศึกษา
คน
0
อำเภอแจ้ห่ม
โรงเรียน
0

E-book Online

Scroll to Top