ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563