ประชาสัมพันธ์การขอรับอาสาสมัครอเมริกัน รุ่น 133 ในโครงการเพื่อครูเพื่อการพัฒนาหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย

ด้วยหน่วยสันติภาพหรัฐอเมริการ ประเทศไทยฯ ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่ใบสมัครและคู่มือเพื่อขอรับอาสาสมัครในโครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนาให้กับครูวิชาภาษาอังกฤษและผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีความสนใจที่จะพัฒนาการศึกษาภาษาอังกฤษในโรงเรียน